Juridische vermeldingen

Juridische mededeling


De vestiging

Bedrijfsnaam: La Bastide Bleue

Hoofdkantoor: 64 route de Sablet 84110 SEGURET

RCS: 837 610 856 000 10

Sociale vorm: SARL
Hosting

De site wordt gehost op de servers van OVH

SAS met een kapitaal van 500 K €

Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011

Telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0,118 €/mn< br>
Redactionele inhoud

De Site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) uitsluitend voor documentaire doeleinden en ter indicatie. Deze inhoud moet als stof tot nadenken worden beschouwd. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.

Hypertekstlinks naar sites van derden

De site biedt hypertekstlinks die verwijzen naar websites gepubliceerd door derden. Het plaatsen van deze links impliceert niet de goedkeuring door de uitgever van de inhoud van genoemde sites. De Uitgever kan de inhoud van genoemde sites niet permanent controleren en kan daarom niet garanderen: de juistheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de uitgevers van de sites waarnaar op de site wordt verwezen, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens

De site verzamelt persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt tijdens hun bezoek aan de Site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: Het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de Site; Het verzenden naar de door de Gebruikers verstrekte e-mailadressen van antwoorden, diverse informatie of mededelingen van de Uitgever. Bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moeten de grondrechten van individuen worden gerespecteerd. Bijgevolg verbindt de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de site heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich afmelden door te klikken op de afmeldhypertekstlinks die aanwezig zijn in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de Site ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in zeer lichte tekst, gewoonlijk "Cookies" genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot navigatie op de Site vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het uur van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Mensen die verbonden zijn met de Site zijn vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Hiervoor kunnen ze de bijbehorende functionaliteiten in hun browser gebruiken. De uitgever wijst de gebruikers er echter op dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de site gewijzigd of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn.

De veiligheid van uitwisselingen

De Uitgever verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te nemen om uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig stemt de Uitgever in met een middelenverbintenis om de verduistering van gegevens te blokkeren en te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin zijn de Gebruikers van de Site op de hoogte van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de uitgever zijn gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze door derden zullen worden verzameld.

Intellectuele eigendomsrechten

De uitgever heeft rechten op bepaalde gegevens die worden beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Dit geldt met name voor zijn merk(en), zijn grafische handvest, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever verboden.

Beschikbaarheid van diensten < br>
De Uitgever heeft een middelenverbintenis wat betreft de toegankelijkheid van de dienst en voert de nodige structuren uit om de Site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken.Desalniettemin kan de Uitgever de toegang zonder kennisgeving opschorten, in met name vanwege onderhoud en upgrades. De Uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien voor de Gebruiker of een derde partij. De Uitgever kan te allen tijde alle of een deel van zijn Diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan elke gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Une telle décision pourrait notamment être prise en cas de non-respect des termes du présent texte par un Utilisateur.

Droit applicable

Le présent texte est soumis au droit Frans. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.

Toerisme en reisbemiddeling

BP 80 303 75 823

Parijs Cedex 17

Website: www.mtv.travel »